PRAVIDLA PROVOZU

Pravidla používání webových stránek

 

Provozovateli internetových stránek www.ergopoint.cz (dále jen „Internetové stránky“) náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Kopírování nebo přebírání obsahu internetových stránek www.ergopoint.cz a šíření, používání nebo upravování motivů na propagační předměty je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.

 

Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které navštíví Internetové stránky (dále jen Uživatelé), při používání Internetových stránek se řídí těmito Pravidly používání webových stránek (dále jen Pravidla).

 

Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na těchto Internetových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou.

 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto Internetových stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem (nebo mezi Uživatelem a jakýmikoli subjekty, které jsou na Internových stránkách uvedeny), pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak (např.: žádost o zaslání propagačního materiálu nebo žádost o e-mailovou komunikaci).

 

 

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.ergopoint.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat jméno provozovatele, ostatních uživatelů a všech subjektů, které jsou na Internových stránkách uvedeny (Česká asociace ergoterapeutů, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity, Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, atd.)

 

Uživatel se dále zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

 

 

Omezení odpovědnosti provozovatele

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

 

Obsah těchto Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto internetových stránkách.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto Internetových stránek.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto Internetových stránek, ani není odpovědný za obsah stránek, které odkazují na Internetové stránky www.ergopoint.cz.

 

 

Přístup na stránky

Obsah Internetových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.

 

 

Cookie

Pro lepší fungování se využívají soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

 

 

Ochrana osobních údajů

Některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách (např: registrace na Internetové stránky) mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

 

Provozovatel se zavazuje se zaslanými osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

 

 

Provozovatel stránek si dále vyhrazuje tato práva:

 • neposkytovat své osobní údaje, včetně údajů o studiích a zaměstnání (vyjma údajů nutných pro Pravidla),
 • odstranit jakýkoli nevhodný obsah,
 • odmítnout žádost o přidání odkazu, materiálu či informace na Internetové stránky (důvody budou vždy sděleny písemně),
 • zablokovat Uživateli přístup na Internetové stránky, poruší-li některý z těchto bodů Pravidel,
 • neposkytovat jména kontaktních osob na jednotlivé fakulty a studentů jednotlivých fakult (bez souhlasu dotyčných osob toto nebude v žádném případě uskutečněno),
 • zrušit provoz stránek, bez udání důvodů či předchozího upozornění.

 

 

Provozovatel stránek

Kateřina Holubová (webmaster, majitelka domény, autor grafiky a fotografií (není-li uvedeno jinak))

 

 

Závěrečná ustanovení

Uživatel výše uvedené informace bere na vědomí a souhlasí s nimi.

 

 

Tyto podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

 

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem 1. 1. 2016

 

Copyright © 2017  Kateřina Holubová  l  All Rights Reserved